pondělí 11. července 2022

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE "JSEM"

Existují možnosti, jak posunout naše vnímání z hodnot lidských k vnímání hodnoty z pozice "Člověka" galaktického. 

Pokud jest naše touha státi se vysoce aktivním pozorovatelem tvořící realitu svou v realitě globální, jest to možné na základě vyššího stavu vědomě uvedeného do stavu aktivní tvorby na vyšší frekvenční úrovni. 

Z této úrovně přesahující úroveň frekvence dosavadní reality je možné aplikovat energetický přepis v souladnosti s vyšším záměrem Nové reality, jenž je v plné souladnosti se záměrem vyššího celku a záměrem samotné Matky Země.

Vědomou průchodností energie v našich Srdcích 💞 skrze pozornost zásluhou vnitřního pozorovatele, jenž vše vnímá, avšak nic nekomentuje a neřeší můžeme uvidět sami sebe v pozici tohoto pozorovatele. Uvidět, ucítit sami sebe v těle toho, kým si naše mysl myslí, že jsme.

V okamžiku tomto můžeme vnímat, že nejsme to, co si naše mysl myslí a to samé platí o všem ostatním, co jsme se v této tělesnosti léta učili vnímat jako realitu.

Skrze tento pohled, pocit, můžeme cítit, že jsme ve své pravdě TEN, kdo vše okolo nás i v nás, včetně naší tělesnosti tvoří.

Ten, kdo má sílu a  moc stavět i bořit, ničit i tvořit. Odevzdávat vědomě, či nevědomě svou božskou moc a být nemocný.
 
Nebo být vědomě v sobě sám a uplatňovat vyšší rezonancí svou velikou moc a stát se v sobě sám "MOCNÝM" v plném propojení.

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE JSEM.....

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

neděle 10. července 2022

NÁVRAT K PODSTATĚ ✨

Lidské Duše dobré, Duše moudré.

Vnímám, jak energie jinakostí zmítá lidskými Dušemi, respektive lidmi, jelikož kontemplace energie celistvosti nedosáhla plného potenciálu prostoupení skrze myšlenkové vzory a vzorce postarších energetických formátů, jenž ve svém důsledku nejsou a nikdy nebyli přirozenou součástí našich Bytostí  i tělesnosti, kde se nyní ve velké většině nacházíme v rámci tohoto oslovení, které je pro ty, jenž touží uvidět připravenost v jejich osobních energetických polích v jejich blízkosti a dosahu pro okamžitou změnu. 

Změnu, která není aktivována chtěním, potřebou, nutností a dalšími postaršími cizími vzory námi nevědomě převzatými, nýbrž skrze hluboký po-cit, jenž vyvěrá ze středu našich Srdcí v plné souladnosti a propojením s naší Duše v napojení na Esenci všeho, co jest, všeho, co tvoří i Nás v Nás.

V textech, jenž prostupují Petra, jakožto Avatara esence jeho Bytosti je mnohé obsaženo i s kódy aplikujícími možnosti ucítění energie pro toho, kdož vnímá, respektive alespoň touží vnímat, po-cítí mnohé, co jest za obsahem sdělení. Jelikož, jak jsem již do textů různých znamenal, že až za našimi smysly jest to, co hledáme když V PRAVDĚ JSME. I to, že není již hledati což, pokud se plně dotkneme esence sebe sama ve formátu pouhého, neuchopitelného, nikdy nekončícího pouhého Jedno-Duchého "JSEM" v těle lidském.

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

pátek 8. července 2022

Dar Duše Duším skrze energie Slova(nů)✨

Vděčnost je energie Světelnosti Duše skrze Srdce 💖 "Člověka" již po věky věků. 

Skrze slovo, slova je vyjádření pocitu a citu bytosti vždy nepřesné a frekvenčně obalené pouhou možností člověka. 

Jakmile odhodíme vše, co nejsme my a staneme se "Člověkem", vyjádření se posune na úroveň vyšší frekvence. Po tomto aktu následuje možnost vyjádření pocitu skrze Duši jiné Duši ještě skrze formu, "Člověka". Poté již následuje vyjádření formou pouhé energie Duše Duši. 

V "Nové Zemi" existuje možnost prolnutí vším a se vším ještě s možností býti v těle "Člověka", což je nesmírný, Vesmírný Dar 🙏.

Děkuji, jsem ve Vděčnosti, tudíž ve Věčnosti 🙏💞

JSEM na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz

úterý 17. května 2022

OSVOBOZENÍ DUŠE

Osvobozuji se od všech prokletí, zakletí, vztahů, které jsou uzavírající, omezující, upoutávající, uvězňující mnou samým, mně samého, jinou Duší, či entitou vytvořené. Ruším teď a tady všechna pouta na všech úrovních ve všech prostorech a časech. Nechť je má energie pod ochranou Univerza a mojí Duše v plné svobodě a volnosti. Tak se staň!

JSEM na cestě skrze Srdce 💖 k sobě...
www.prilezitostkezmene.cz

čtvrtek 17. března 2022

RYCHLEJI K SOBĚ

DEMO-KRACIE a její pojetí rovnosti a spravedlnosti pro všechny. Je moudré se podívati na to, co znamená pojem KRACIE a co značí pojem DEMO. Poté bude možné uviděti více a ucítit na jaké to jsme křižovatce. Cítěno křižovatce na vnější úrovni a primárně na úrovni vnitřní a v jasnosti krok za krokem pokračovat k sobě samým v sobě samých s minimálním ovlivněním od energií, jenž nejsou námi. Máme nyní možnost dostati se rychleji tam, uvnitř nás, kde jsme v JÁDRU A PRAVDĚ DOMA.

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.czúterý 17. srpna 2021

NALADĚNÍ - JSI ČISTÝM ZDROJEM ✨

Terapie, jenž není terapií, jen pouhopouhým přirozeným propojením, opětovným napojením na sebe sama, na čistou podstatu Bytí produkující přirozeně šťastné reálné Lidské Vědomé "BYTÍ A ŽITÍ".

Není co opravovat, stačí se jen napojit na přímý a čistý zdroj ve Vás samých a zadat aktivní aktivitou k této cestě impuls a nechati se vést v sobě k sobě 🙏.

Nemusí to být vždy cesta snadná, ale dle našich zkušeností je to cesta, jenž nese ukazatel velké osobní odvahy, upřímnosti, přímosti, jasnosti, smysluplnosti, světelnosti osvětlující sebe samé v sobě samých vědomě nesoucí a rozšiřující "SVĚTLO" 🙏

Je-li cítěna ve Vás vnitřní potřeba "RA-DOSTI" z napojení, budeme s vámi při realizaci vaší změny jít přímou cestou k sobě samým ve VAŠEM CENTRU - "SRDCI 💗"u nás v "TERRA Centru".

Bude nám ctí být s Vámi u toho, být součástí společného vstupu do dalšího vzestupu 🙏.

TERAPIE, kde "SRDCE" 💗 bije, vítr změny  duje a Duše spokojeně pluje✨🙏

- Konzultace
- Léčivé pobyty
- Osobní terapie
- Přechod na bezmasou stravu

Jsme Vám k dispozici na kontaktech...

petr@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 732 473 890

ewa@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 608 700 035

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz


neděle 15. srpna 2021

VIDĚNO CESTOU ZA ZÁVOJ ...

Zvládnutím nezvladatelné potřeby našich ne-JÁ v jakékoli formě mizí nadměrná spotřeba užírající primárně nás samé, respektive naši živou podstatu, jenž je naše Duše a Život sám a vše se přirozeně dostává do souladnosti se vším Živým zde na Matičce Zemi.

Zvládnutím naší potřeby nadměrné spotřeby se přirozeně otevírá cesta skrze možnosti uvidění nás samých ve skutečné podstatě, ve skutečné skutečnosti, která leží až za závoji nepřeberného množství neskutečností, iluzí, které jsou nám po staletí předkládána jakožto skutečnosti.

Tento svět o kterém je psáno leží jen za tenkým závojem iluzí a je jen na nás, kdy učiníme naším rozhodnutím a činy v tomto neskutečném světě průduch k možnosti uvidění Ducha, jímž v oné skutečné skutečnosti sami JSME.

Prolnutím tohoto závoje otevíráme sobě samým cestu s možností procházet z neskutečné skutečnosti do opravdové skutečnosti Ducha a na základě naší vnitřní síly, jenž je neomezená měnit tento neskutečný svět ve Svět skutečných skutečností.

Stáváme se díky tomuto průzraku uvědomělými tvůrci skutečné skutečnosti ve skutečnosti neskutečné a přetváříme tím neskutečnost ve skutečnou skutečnost, skutečnost "Boha" zářící v nás a přirozeně vyzařující z nás 🙏

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz